Land_naar_politiek-systeem

 

Op Curacao functioneert deze al decennia’s zeer pover en het is maar de vraag wie van de drie het minst succesvol is.

De driemachtenleer is een uitwerking van het idee van scheiding der machten binnen een staat.

1. Opmaken wetten : De wetgevende macht is een gekozen volksvertegenwoordiging en een senaat van vertegenwoordigers van de staten,

2. OM-OvJ-Politie : De uitvoerende macht bestaat uit een president met een kabinet van ministers,

3. Rechters : De rechterlijke macht is piramidaal georganiseerd met aan de top een grondwettelijk hof.

Belangenverstrengeling leidt tot aantasting van de objectiviteit. Zonder een goed functionerende uitvoerde macht (Openbaar Ministerie, Officieren van Justitie en Politie) die de mensenrechten behoren te beschermen is een samenleving onveilig.

Schaduwmachten uit de onderwereld bepalen op Curacao grotendeels wie er wel en niet vervolgd mogen worden. Alles begint met het indienen van een aangifte tegen delicten. Zonder proces verbaal is er geen rechtsgang mogelijk. Op Curacao is het indienen van een aangifte het struikelblok mede omdat de NL-taal niet goed beheerst wordt.

Een te grote autonomie binnen de verschillende bestuurslagen, zorgt voor verwarring en niet effectief uitvoeren van de ‘regels en procedures’ van systeem.

De broeders in recht (advocaten) is op Curacao goed te vergelijken met een vrijmetselaars vereniging. Advovaten sturen en misleiden rechters en bepalen onderling naar willekeur wie wat hoe en waar mag doen.

De Minister van Justitie Navarro gaf te kennen dat wij op Curacao 30-40 jaar niets hebben gedaan om de rechten van de mens te beschermen. Een verloederde samenleving, die door gebrek aan de juiste opvoeding bedolven geraakte kan pas na generaties pas weer opgebouwd worden.

Burgers van 40 jaar en ouder zullen een inhoudelijk en praktische verbetering niet meer ervaren gedurende het leven. De deceptie is daarom ook groot, zeker omdat bijvoorbeeld de DEA een groot stuk in de pap te brokkelen heeft.

De toekomst van Curacao zal worden bepaald door een nieuwe golf kolonisten, die de prijzen zullen opdrijven om de lokale bevolking op te hangen. Salarissen en lonen zullen worden bevroren om dit proces kracht bij te staan. De overige entiteiten zullen met de grond gelijk gemaakt worden, zodat de invasieve netwerken kunnen overheersen.

De bezetting zal worden ondersteund door de toeristen industrie, die de cultuur een oplawaai zal geven teneinde de koers op het eiland te keren. Stranden worden ontoegankelijk gemaakt voor de lokale bevolking om de vissers te verstoren en van hun inkomen te beroven. Niets zal aan het lot worden overgelaten, tenzij het lot in het Nederlands omschreven wordt.

Nederland heeft in haar geschiedenis alles bij elkaar geroofd en gekaapt onder het mom van handel en diplomatie. Koning Willem I verkreeg zijn vermogen door in zwaar verslavende verdovende middelen te handelen (heroine, papaver, opium en/of morfine) en deze wijze van handelen ligt ten grondslag voor het succes van de NL’se samenleving.

De intimidatie, willekeur en deceptie van ondermijnende klasse justitie nemen ongebruikelijke vormen aan. Geld is macht, en corruptie opent de deuren voor onrechtmatige handelingen, die achter de schermen niet ongehinderd kunnen plaatsvinden.

De machtige instituten en NGO’s, maar ook de commissie van financieel toezicht werken misleidend, maar zijn de rechtsgang voor. Wiels was iemand die dit gedrag aan de kaak wilde stellen maar moest zijn bemoeienis met de dood bekopen.

Black Hole Media News 2013.

SHARE

Leave a Reply